1.

بایسته‌های فقه‌پژوهی در تأمین اجتماعی

دوره 4، شماره 8، بهمن 1391، صفحه 33-53
حسن اقا نظری؛ الیاس نادران؛ رضا حسینی

2.

تعاملات مفاهیم «امت اسلامی» و «تکافل اجتماعی» با رویکرد قرآنی

دوره 9، شماره 18، شهریور 1397، صفحه 5-28
مصطفی کاظمی نجف ابادی؛ سید رضا حسینی