1.

از چالش رابطۀ باید و هست در فلسفه تا شناسایی تداخل عوامل اجتماعی در باید و هست

دوره 28، شماره 111، تیر 1401، صفحه 15-25
رضا ماحوزی؛ علی اصغر مروت

2.

حکیمانه بودن هنجارگذاری و اثر آن بر پیشگیری از کجروی از منظر قرآن کریم

دوره 10، شماره 20، بهمن 1397، صفحه 41-60
محمد داوری؛ علی قربانی

3.

مروری بر عوامل مؤثر در تغییر ارزش‌ها در جامعه دینی

دوره 4، شماره 7، تیر 1391، صفحه 7-24
حفیظ الله فولادی

4.

نظریه هنجاری و ویژگی‌های آن در مطالعات شهری

دوره 22، شماره 89، دی 1395، صفحه 57-78
احسان بابایی سالانقوچ؛ محمد مسعود؛ کامران ربیعی؛ بهادر زمانی