1.

از چالش رابطۀ باید و هست در فلسفه تا شناسایی تداخل عوامل اجتماعی در باید و هست

دوره 28، شماره 111، تیر 1401، صفحه 15-25
رضا ماحوزی؛ علی اصغر مروت

2.

الگوی جامعه‌شناسی معرفت استاد مطهری (بررسی مبانی وجودی معرفت و رابطه فرآورده‌های معرفتی با آنها از دیدگاه استاد مطهری)

دوره 5، شماره 9، بهمن 1392، صفحه 59-89
مصطفی یقینی‌پور

3.

تحلیلی تطبیقی بر کارکرد عوامل اجتماعی مؤثر بر معرفت از دیدگاه غزالی و ابن‌خلدون

دوره 7، شماره 13، شهریور 1394، صفحه 139-165
قدرت الله ربانی

4.

تعیّن اجتماعی معرفت در نهج‌البلاغه

دوره 3، شماره 6، اسفند 1390، صفحه 7-47
حمید پارسانیا؛ حسین اژدری زاده

5.

رابطة معرفت و جامعه در اندیشة دکتر علی شریعتی

دوره 1، شماره 2، بهمن 1388، صفحه 103-137
غلامرضا جمشیدیها؛ حسین اژدری زاده

6.

مرزشناسی و مرزداری در رویکرد تأسیسی به علم دینی با تأکید بر حوزه علوم تربیتی

دوره 24، شماره 94، فروردین 1397، صفحه 119-138
نرگس سجادیه؛ سعید آزادمنش؛ آزاد محمدی؛ محمدرضا مدنی فر