1.

رابطه مدل شخصیتی هگزاکو با جهت‌گیری دینی، و بهزیستی روان‌شناختی و فاعلی در ایران و لهستان

دوره 8، شماره 14، خرداد 1393، صفحه 33-53
ناصر آقابابایی؛ اکرم ارجی؛ آگاتا بلچنیو

2.

مقایسه سلامت عمومی و بهزیستی روان‌شناختی زنان سرپرست با و بدون ازدواج موقت

دوره 8، شماره 15، اسفند 1393، صفحه 65-86
مهدی نجفی؛ داود تقوایی؛ محمدرضا سالاری‌فر