1.

آینده علوم انسانی در ایران

دوره 12، شماره 49، دی 1385، صفحه 9-24
علی پایا

2.

اروپامحوری و تأثیر قدرت-دانش در شکلگیری علوم انسانی مدرن

دوره 24، شماره 96، مهر 1397، صفحه 119-133
رضا خدابنده لو

3.

تدوین یک مدل نظری(تحلیلی) در خصوص تحول معنوی بر اساس بیانات مقام معظم رهبری

دوره 12، شماره 24، فروردین 1396، صفحه 1-30
کریم مهری

4.

جایگاه عقل عملی در علوم انسانی

دوره 27، شماره 106، فروردین 1400، صفحه 91-111
محمد فتحعلیخانی

5.

چیستی علوم انسانی

دوره 28، شماره 111، تیر 1401، صفحه 1-14
سید حمیدرضا حسنی؛ هادی موسوی

6.

حکمت عملی به‌مثابه فلسفه علوم انسانی

دوره 24، شماره 97، اسفند 1397، صفحه 57-73
سید حمیدرضا حسنی؛ هادی موسوی

7.

درآمد در روش‌شناسی علوم انسانی ی بر نظریات هابرماس

دوره 12، شماره 47، تیر 1385، صفحه 115-135
رضاعلی نوروزی؛ علی شهدادی خواجه عسگری

8.

درنگی بر مفهوم علوم انسانی آلمانی (Geiteswissenschaft)

دوره 23، شماره 91، تیر 1396، صفحه 29-48
علیرضا منجمی

9.

هدف علم در «پارادایم اسلامی علوم انسانی

دوره 8، شماره 16، مهر 1395، صفحه 61-82
مجید کافی