1.

مرزشناسی حوزه‌ی اخلاق سازمان و مدیریت

دوره 13، شماره 53، دی 1386، صفحه 133-144
امیر حسین‌زاده؛ حسن عابدی جعفری

2.

نقد روشمند مطالعات «دین و مدیریت» در غرب و ارائه یک طرح تحقیقاتی برای بررسی پیشینه تحقیق در این حوزه

دوره 23، شماره 92، مهر 1396، صفحه 45-76
حسن عابدی جعفری؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ اکبر حسن پور؛ پویا پیرملکی