1.

بررسی امکان تاریخ‌نگاری علم بر مبنای معانی متفاوت از انقلاب علمی

دوره 23، شماره 93، دی 1396، صفحه 57-78
سیدمحمدحسن آیت‌الله‌زاده‌ شیرازی؛ محمدمهدی جعفری

2.

علم شناسى کوهن و نگرش گشتالتى

دوره 9، شماره 34، خرداد 1382، صفحه 10-28
سعید زیبا کلام

3.

نقدی بر فرا روش‌شناسی ایمره لاکاتوش

دوره 15، شماره 59، تیر 1388، صفحه 125-152
سعید ناجی