1.

برنامة توسعه به مثابة تکنولوژی اجتماعی رویکردی فلسفی

دوره 16، 64-65، مهر 1389، صفحه 67-95
سیدمحمدتقی موحد ابطحی

2.

پدیدارشناسی هرمنوتیکی در پژوهش کیفی

دوره 28، شماره 112، مهر 1401، صفحه 1-17
محمد تقی کرمی قهی؛ حامد علیزاده

3.

گذر از دوگانه توصیف - تفسیر در روش پدیدارشناسی با نظر به پدیدارشناسی در نزد مرلوپونتی

دوره 25، شماره 100، مهر 1398، صفحه 43-58
علی وحدتی دانشمند؛ نرگس سجادیه

4.

مواجهۀ تخنۀ ارسطو با فلسفه تکنولوژی هایدگر

دوره 21، شماره 85، اسفند 1394، صفحه 31-46
هادی موسوی؛ حمیدرضا حسنی

5.

هایدگر و مسئله جنسیت، در آثار لوس ایریگاری و ژاک دریدا

دوره 23، شماره 90، فروردین 1396، صفحه 189-209
سیده آمنه میرخوشخو؛ سهیلا صادقی فسایی

6.

هنر به‌مثابه برون‌شو از گشتل تکنولوژی

دوره 21، شماره 85، اسفند 1394، صفحه 47-67
مهدی معین زاده