1.

اصالت فلسفة علم کوون

دوره 16، شماره 62، فروردین 1389، صفحه 89-110
حسن میانداری

2.

بررسی امکان تاریخ‌نگاری علم بر مبنای معانی متفاوت از انقلاب علمی

دوره 23، شماره 93، دی 1396، صفحه 57-78
سیدمحمدحسن آیت‌الله‌زاده‌ شیرازی؛ محمدمهدی جعفری

3.

فلسفه‌ی علم هیدگر و ادعای تقدم آن بر فلسفه‌ی علم کوون

دوره 15، شماره 59، تیر 1388، صفحه 69-92
حسن میانداری