1.

0توسعه روش‌شناسی مطالعات امنیتی آینده

دوره 24، شماره 96، مهر 1397، صفحه 21-44
محمد مبینی

2.

دگرگونی‌های نظارت اجتماعی در تمدن اسلامی

دوره 3، شماره 5، تیر 1390، صفحه 135-166
عبدالحسین رضایی راد

3.

رویکردی تطبیقی به دو فرمان حکومتی(فرمان هشت ماده‌ای رهبر انقلاب، در بستر فرمان حکومتی امام علی(ع))

دوره 2، شماره 4، مهر 1392، صفحه 121-154

4.

عدالت توزیعی در عرصه سیاست: رویکردی دینی

دوره 12، شماره 23، فروردین 1399، صفحه 177-195
محمد شجاعیان؛ محمدرضا طاهری

5.

عوامل موثر بر امنیت سرمایه گذاران در ایران

دوره 1، شماره 2، مهر 1383، صفحه 70-116
محمدحسین حسین زاده بحرینی

6.

فرایندشناسی آرامش و امنیت در منظومۀ فکری رهبر انقلاب اسلامی

دوره 13، شماره 25، فروردین 1400، صفحه 277-301
ایمان عرفان منش

7.

واکاوی الگوی تعامل سردار شهید قاسم سلیمانی با اهل‎سنت و بررسی نقش راهبردی وی در ایجاد وحدت و امنیت جهان اسلام

دوره 15، شماره 30، مهر 1402، صفحه 49-69
سمیه حدادرنجبر؛ بهمن پرواز؛ فاطمه السادات رباطی