1.

تأثیر روابط خویشاوندی در همنوایی اجتماعی محبت‌بنیان از منظر قرآن

دوره 12، شماره 23، فروردین 1399، صفحه 57-77
فرج الله میرعرب

2.

تأملی بر جایگاه «انسان دوستی» در فلسفه تربیتی اسلام

دوره 7، شماره 15، دی 1391، صفحه 193-211
محمد حسین حیدری؛ ستاره موسوی

3.

کارکرد های تربیتی مودت اهل بیت علیهم السلام

دوره 16، شماره 37، مهر 1400، صفحه 7-26
فاطمه هاشمی؛ محمد نجفی؛ حسنعلی بختیارنصرآبادی