1.

«آگاهیِ تاریخی» به‌مثابه بنیادِ ابژکتیوِ علوم انسانی؛ (ملاحظاتی در نقد گادامر بر موضع دیلتای در باب عینی‎گرایی)

دوره 27، شماره 108، مهر 1400، صفحه 65-83
علی فتحی

2.

بازخوانی متدولوژی‌شناسی «دین‌شناسی» شریعتی

دوره 28، شماره 110، فروردین 1401، صفحه 85-95
سید جواد میری مینق

3.

تبیین نقش تنظیم‌گرایانۀ علوم‌انسانی در مقابل توسعه‌گراییِ علوم‌طبیعی (با بازنگری آراء هاینریش ریکرت)

دوره 29، شماره 115، تیر 1402، صفحه 1-16
کیوان الستی

4.

درآمدی بر روش پژوهش فراتحلیل در تحقیقات آموزشی

دوره 12، شماره 49، دی 1385، صفحه 122-140
احمد عابدی؛ حمیدرضا عریضی؛ فاطمه محمدزاده

5.

درنگی بر مفهوم علوم انسانی آلمانی (Geiteswissenschaft)

دوره 23، شماره 91، تیر 1396، صفحه 29-48
علیرضا منجمی

6.

رابطه فلسفی علوم انسانی و تکنولوژی

دوره 25، شماره 99، تیر 1398، صفحه 19-23
علیرضا منصوری؛ علی پایا

7.

مواجهه دین‌دارانه با علوم جدید

دوره 18، شماره 72، بهمن 1391، صفحه 7-30
محمد فنایی اشکوری

8.

هرمنوتیک به عنوان یک روش پژوهش تربیتی

دوره 13، شماره 50، خرداد 1386، صفحه 103-124
رحیم بدری؛ داود حسینی نسب

9.

هرمنوتیک و کاربرد روشی آن در علوم سیاسی و روابط بین‌الملل

دوره 17، شماره 68، آبان 1390، صفحه 59-82
شهروز ابراهیمی؛ مختار شیخ‌حسینی