1.

آینده علوم انسانی در ایران

دوره 12، شماره 49، دی 1385، صفحه 9-24
علی پایا

2.

تعارض دو نگرش در فلسفۀ تکنولوژی و پژواک آن در فضای فکری ایران

دوره 21، شماره 82، فروردین 1394، صفحه 123-142
رهبر محمود زاده

3.

رابطه فلسفی علوم انسانی و تکنولوژی

دوره 25، شماره 99، تیر 1398، صفحه 19-23
علیرضا منصوری؛ علی پایا

4.

سنجش دیدگاه دکتر سروش درباره تکنولوژی

دوره 18، شماره 73، دی 1391، صفحه 151-172
علی چاپرک

5.

هنر به‌مثابه برون‌شو از گشتل تکنولوژی

دوره 21، شماره 85، اسفند 1394، صفحه 47-67
مهدی معین زاده