1.

آسیب‌شناسی فلسفی دانش جغرافیا (درنگی در پژوهش‌های شهری)

دوره 20، شماره 80، مهر 1393، صفحه 55-78
مجتبی صادقی

2.

«آگاهیِ تاریخی» به‌مثابه بنیادِ ابژکتیوِ علوم انسانی؛ (ملاحظاتی در نقد گادامر بر موضع دیلتای در باب عینی‎گرایی)

دوره 27، شماره 108، مهر 1400، صفحه 65-83
علی فتحی

3.

پدیدارشناسی هرمنوتیکی در پژوهش کیفی

دوره 28، شماره 112، مهر 1401، صفحه 1-17
محمد تقی کرمی قهی؛ حامد علیزاده

4.

دیلتای و بنیادگذاری علوم انسانی

دوره 19، شماره 77، دی 1392، صفحه 65-92
سیدحمید طالب زاده؛ مالک شجاعی جشوقانی

5.

روش‌شناسی هابرماس؛ الگویی برای علوم انتقادی

دوره 13، شماره 51، تیر 1386، صفحه 153-167
ابوالفضل مرشدی

6.

روش‌شناسی‌ هانا آرنت در فهم پدیده‌های سیاسی

دوره 23، شماره 92، مهر 1396، صفحه 163-194
علی علی حسینی؛ سارا نجف پور؛ علی تدین راد

7.

روش‌شناسی ویلیام، چیتیک در بررسی و تفسیر متون حکمی و عرفانی

دوره 21، شماره 84، مهر 1394، صفحه 43-65
بهروز سلطانی؛ احمد رضی

8.

رویکرد هرمنوتیکی ابن‌‌‌‌‌سینا به نصوص اعتقادی در اَضحویّه

دوره 20، شماره 80، مهر 1393، صفحه 159-180
حسینعلی شیدانشید

9.

معناکاوى رفتار کارکنان

دوره 11، شماره 45، بهمن 1384، صفحه 81-93
ابوالفضل گایینی

10.

هرمنوتیک به عنوان یک روش پژوهش تربیتی

دوره 13، شماره 50، خرداد 1386، صفحه 103-124
رحیم بدری؛ داود حسینی نسب

11.

هرمنوتیک به‌مثابه روش تحقیق بررسی روش هرمنوتیک عینی در حوزۀ تحقیقات کیفی

دوره 21، شماره 83، تیر 1394، صفحه 121-148
بابک حسن زاده؛ علی اکبر مجدی؛ علی یوسفی

12.

هرمنوتیک تجدد و فلسفه علوم انسانی (تحلیلی بر آرای رضا داوری اردکانی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1403
مالک شجاعی جشوقانی

13.

هرمنوتیک و تأثیر آن بر فهم متون دینى

دوره 10، شماره 39، تیر 1383، صفحه 67-101
علی پریمی