1.

ساخت و اعتباریابی پرسشنامه سنجش مرزهای روان‌شناختی خانواده بر اساس قرآن کریم

دوره 15، شماره 28، فروردین 1400، صفحه 7-29
جعفر هوشیاری؛ محمدمهدی صفورایی پاریزی؛ سید حمید جزایری؛ حسن تقیان

2.

مدل رضایت زناشویی بر اساس تمایزیافتگی خود با نقش میانجی مرزهای خانواده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1402
حکیمه غفاری اصل گنجینه کتاب؛ محمدمهدی صفورائی پاریزی؛ سهراب عبدی زرین