1.

حکیمانه بودن هنجارگذاری و اثر آن بر پیشگیری از کجروی از منظر قرآن کریم

دوره 10، شماره 20، بهمن 1397، صفحه 41-60
محمد داوری؛ علی قربانی

2.

نقش داعش در فرایند جهانی‌شدن

دوره 8، شماره 16، مهر 1395، صفحه 135-155
محمدحسین پوریانی؛ علی قربانی

3.

نقش ولایت‌های متقابل در تنظیم روابط اجتماعی

دوره 9، شماره 17، فروردین 1396، صفحه 137-168
محمدحسین اسکندری؛ علی قربانی