1.

رابطه فساد با حقوق مالکیت، نابرابری درآمد و دموکراسی؛ شواهد تجربی ﮐﺸﻮرﻫﺎی منتخب

دوره 15، شماره 29، فروردین 1397، صفحه 143-172
حمید سپهردوست؛ عادل برجیسیان

2.

نفرین نفت، مالیات و دموکراسی در کشورهای وابسته به نفت: کاربرد استفاده از رویکرد GMMسیستمی

دوره 19، شماره 37، فروردین 1401، صفحه 147-175
مرضیه رسولی؛ حمید سپهردوست؛ سید احسان حسینی دوست