1.

تبیین اصول تربیت فلسفی براساس تلقی علامه طباطبایی از فلسفه

دوره 18، شماره 46، دی 1402، صفحه 7-30
حسین جعفریان؛ اکبر رهنما؛ محمد حسن میرزامحمدی؛ رضا اکبریان

2.

تبیین فلسفی اخلاق معلمی از دیدگاه فیلسوفان تربیتی غرب و مربیان و اندیشمندان مسلمان به‌منظور ارائه منشور و اعتباریابی آن

دوره 18، شماره 45، مهر 1402، صفحه 81-105
رسول ملایی؛ محمد حسن میرزامحمدی؛ اکبر رهنما

3.

جایگاه تربیت فکری کودکان در آرای فلسفی و تربیتی ابن‌سینا

دوره 13، شماره 26، فروردین 1397، صفحه 117-136
سیده الهام آقایی ابرندآبادی؛ اکبر رهنما