1.

ارتقای دانش سازمانی تحلیلی بر بازاندیشی فراتئوریک در تئوری‌های سازمان و مدیریت

دوره 14، شماره 55، تیر 1387، صفحه 59-84
حسن دانایی فرد

2.

بررسی دلالت‌های واقع‌گرایی انتقادی در تدوین دستور کار خط‌مشی‌‌گذاری علم، فناوری و نوآوری؛ موردکاوی اسناد افق 2020 و اقتصاد زیستی 2030 اروپا

دوره 24، شماره 95، تیر 1397، صفحه 21-50
حسن دانایی فرد؛ محمدمهدی ذوالفقارزاده؛ مصطفی تقوی؛ مهدی محمدی؛ پیمان محمدی

3.

تحلیل تطبیقی کیفی و خط‌مشی عمومی

دوره 26، شماره 103، تیر 1399، صفحه 17-37
هانیه احمدی؛ حسن دانایی فرد؛ سیدمجتبی امامی؛ جلیل دلخواه

4.

تحلیلی بر رویکرد تاریخی به توسعه سیستم خط‌مشی‌گذاری عمومی؛ مبانی نظری و اسلوب اجرا

دوره 20، شماره 81، دی 1393، صفحه 73-109
محمد مهدی شاه آبادی؛ علی اصغر پور عزت؛ حسن دانایی فرد؛ رحمت‌الله قلی پور

5.

ترسیم مدل‌های ذهنی خط مشی گذاران عمومی: واکاوی چیستی، کاربست، سیاق اجرا و نقدهای وارده بر روش نقشه‌شناختی

دوره 29، شماره 116، مهر 1402، صفحه 1-19
مسعود تیموری نقده؛ حسن دانایی فرد؛ سیدحسین کاظمی

6.

تصمیم‎گیری در سازمان: فهم مبانی فلسفی، اسلوب اجرای روش تحلیل اهمیت−عملکرد و نقد آن

دوره 28، شماره 110، فروردین 1401، صفحه 1-17
حسن دانایی فرد؛ راضیه قنبری وانانی

7.

روش‌شناسی پژوهشی رئالیسم انتقادی؛ فهم مبانی، فرایند و اسلوب اجرا

دوره 26، شماره 102، فروردین 1399، صفحه 1-22
ندا احسانی مقدم؛ حسن دانایی فرد؛ احمدعلی خائف الهی؛ علی اصغر فانی

8.

روش شناسی تحلیل ذینفع در خط‌مشی پژوهی: واکاوی بنیان‌ها، فهم اسلوب اجرا، نقد عمل

دوره 23، شماره 92، مهر 1396، صفحه 225-252
حسن دانایی فرد؛ حمید ایزدبخش

9.

روش‌شناسی تصویربرداری در مطالعات سازمان و مدیریت؛ مبانی فلسفی، مختصات، اسلوب اجرا و انتقادات وارده

دوره 25، شماره 100، مهر 1398، صفحه 99-115
میثم شیرخدایی؛ حسن دانایی فرد؛ فرشته خلیلی پالندی؛ ندا طهماسبی روشن

10.

روش‌شناسی عمومی نظریه‌پردازی

دوره 15، شماره 58، فروردین 1388، صفحه 7-32
حسن دانایی فرد

11.

روش‌شناسی مطالعات دلالت ‌پژوهی در علوم اجتماعی و انسانی: بنیان‌ها، تعاریف، اهمیت، رویکردها و مراحل اجرا

دوره 22، شماره 86، فروردین 1395، صفحه 39-71
حسن دانایی‌ فرد

12.

روش فهم مسئله‎مندی در مطالعه خط‎مشی عمومی: مفاهیم و کاربست

دوره 29، شماره 114، فروردین 1402، صفحه 35-51
سید کاظم حسینی؛ حسن دانایی فرد؛ سید حسین کاظمی

13.

فهم نحوه معنابخشی در عرصه سازمان: تحلیلی بر مبانی فلسفی و اسلوب اجرائی روششناسی شبکه خزانه

دوره 17، شماره 66، فروردین 1390، صفحه 27-51
حسن دانایی فرد؛ لیلا مرتضوی

14.

گفتمانی بر تحلیل‌گفتمان در مطالعات سازمانی: تأملی برمبانی نظری و اسلوب اجرا

دوره 17، شماره 69، بهمن 1390، صفحه 163-192
حسن دانایی‌فرد؛ علی نوری

15.

مدلی مفهومی برای ساخت نظریه‌های کاربردی در علوم اجتماعی: چگونه دنیای معنابخشی کارورزان و اندیشمندان را به هم پیوند دهیم؟

دوره 16، 64-65، مهر 1389، صفحه 97-125
حسن دانایی فرد؛ سید یعقوب حسینی

16.

هم‌سازی شیوه‌های کمّی و کیفی در پژوهش‌های سازمانی: تأمّلی بر استراتژی پژوهش ترکیبی

دوره 13، شماره 53، دی 1386، صفحه 35-63
حسن دانایی‌فرد