1.

اجرای برنامه درسی مبتنی بر تفاوت‌های فردی درس «دین و زندگی» در نظام آموزش و پرورش ایران؛ چالش‌ها و راهکارها

دوره 16، شماره 38، دی 1400، صفحه 7-30
زهرا اسلامیان؛ محمود سعیدی رضوانی؛ مرتضی کرمی؛ دیوید ایونس

2.

ارزیابی برون داد تربیتی هیئات مذهبی (مورد: شهر مشهد)

دوره 9، شماره 18، اردیبهشت 1393، صفحه 95-117
محمود سعیدی رضوانی؛ حسین باغگلی؛ عبدالله مهاجر

3.

افول ارزش‌های عفاف و حجاب در دانشکده پزشکی (یک مطالعه پدیدارشناسی)

دوره 15، شماره 32، تیر 1399، صفحه 33-53
معصومه محمدحسین زاده؛ محمود سعیدی رضوانی؛ مقصود امین خندقی؛ بهروز مهرام؛ علی تقی پور

4.

بررسی و مقایسه وضع موجود و مطلوب ویژگی های دبیران دین و زندگی از دیدگاه دانش آموزان

دوره 14، شماره 29، مهر 1398، صفحه 75-95
محمود سعیدی رضوانی؛ عبدالله مهاجر؛ سید جواد قندیلی؛ اعظم محمدزاده قصر

5.

شناسایی و اولویت بندی پیامهای مرتبط با خویشتن‌داری جنسی دانش‌آموزان (براساس منابع و دیدگاههای دانش‌آموزان)

دوره 14، شماره 28، فروردین 1398، صفحه 175-194
زهرا اسلامیان؛ محمود سعیدی رضوانی؛ ابوالفضل غفاری

6.

عدم انطباق روش تدریس دبیران دین و زندگی پایه سوم متوسطه با کتاب راهنمای تدریس

دوره 10، شماره 20، اردیبهشت 1394، صفحه 7-26
حسن اسلامیان؛ محمود سعیدی رضوانی؛ مقصود امین خندقی

7.

کاربردزیباگرایی و هنر در تربیت دینی

دوره 7، شماره 15، دی 1391، صفحه 113-134
رضا صابری؛ محمود سعیدی رضوانی

8.

نگرش دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد به موضوع شهادت و ارائه الگوی آماری ‐ احتمالی برای جامعه آماری

دوره 5، شماره 11، اسفند 1389، صفحه 135-164
محمود سعیدی‌رضوانی؛ سید جمال‌الدین موسوی مشهدی؛ حسین باغگلی