1.

بررسی الگوی ارتباط والد−فرزند با مهارت‌های ارتباطی و واسطه‌گری عزت ‌نفس دانشجویان

دوره 15، شماره 31، فروردین 1399، صفحه 109-125
راضیه اعتصامی پور؛ فریبرز باقری؛ مهدی زارع بهرام آبادی

2.

رابطه میان الگوهای ارتباط والد−فرزند و مهارت‌های ارتباطی، با میانجیگری مدیریت هیجانی و عزّت نفس: مدل‌یابی ساختاری

دوره 15، شماره 33، مهر 1399، صفحه 111-135
راضیه اعتصامی پور؛ فریبرز باقری؛ مهدی زارع بهرام آبادی