دوره و شماره: دوره 17، شماره 66، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-188  XML

1

تبیین روششناسی مناسب در کنترل استراتژیک

صفحه 7-26
سید محمد اعرابی؛ نبی اله دهقان

2

فهم نحوه معنابخشی در عرصه سازمان: تحلیلی بر مبانی فلسفی و اسلوب اجرائی روششناسی شبکه خزانه

صفحه 27-51
حسن دانایی فرد؛ لیلا مرتضوی

3

روش شناسی ترسیم نقشههای علم: مطالعه موردی ترسیم نقشه علم مدیریت دولتی

صفحه 53-69
حسن عابدی جعفری؛ محمد ابویی اردکان؛ فتاح آقازاده؛ فاطمه دلبری راغب

4

رویکردهای معناگرا در مطالعات علوم اجتماعی و مطالعات سازمان و مدیریت

صفحه 71-95
ابوالفضل گائینی

5

درآمدی بر روش بررسی «ابعاد فرهنگ سازمانی» با نگاهی به قرآن کریم

صفحه 97-116
محمدمهدی شاه آبادی؛ حسن عابدی جعفری

6

کاربرد روش تحقیق تاریخی در مطالعات مدیریت

صفحه 117-140
مهدی محمدینسب

7

بازخوانی دانش سیاستگذاری در بستر پست مدرنیسم: اجرا و ارزیابی سیاستها در عصر پست مدرن

صفحه 141-160
سید محمدحسین هاشمیان

8

نقدی بر پژوهش کمّیگرا و مبانی فلسفی آن در دانش

صفحه 161-179
حسین خنیفر؛ محمدمهدی علیشیری


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.