دوره و شماره: دوره 23، شماره 92، پاییز و زمستان 1396، صفحه 7-310 (ویژه نامه مدیریت و علوم سیاسی)  XML

1

کاستی‌های روش‌شناسی مقاله‌های علمی پژوهشی مدیریت اسلامی؛ آسیب شناسی فراروش

صفحه 7-44
امیر صادقی؛ اصغر مشبکی اصفهانی؛ اسد اله کرد نائیج؛ سید حمید خداداد حسینی