دوره و شماره: دوره 23، شماره 90، بهار و تابستان 1396، صفحه 7-234  XML

1

سیاست‌گذاری اقتصادی از منظر اخلاق فضیلت؛ درس‌هایی برای اقتصاد اسلامی

حوزه و دانشگاه روش شناسی علوم انسانی
صفحه 7-33
سید هادی عربی؛ حسین زندی

2

روش تحقیق در رفتار سازمانی با تأکید بر دانش اصول فقه

حوزه و دانشگاه روش شناسی علوم انسانی
صفحه 35-55
محسن منطقی

3

نقش فردگرایی روش‌شناختی در ساخت نظریه در دانش اقتصاد

حوزه و دانشگاه روش شناسی علوم انسانی
صفحه 57-73
حمیدرضا مقصودی؛ سیدمحمدرضا امیری تهرانی

4

طرح و نقد مبادی معرفتی لیبرالیسم سیاسی جان رالز

حوزه و دانشگاه روش شناسی علوم انسانی
صفحه 75-96
محمدرضا طاهری؛ فرشاد شریعت

5

تأملی بر رابطه معرفت‌شناسی علوم سیاسی و روش‌شناسی پست‌مدرن با تأکید بر آرای دریدا

حوزه و دانشگاه روش شناسی علوم انسانی
صفحه 97-117
کاظم شیخلر

6

کیفی یا کمی: تأملی بر امکان ادغام روش‌شناسی‌های کیفی و کمی

حوزه و دانشگاه روش شناسی علوم انسانی
صفحه 119-140
احسان مرزبان

7

روایت در جایگاه تحقیق و تحقیق در جایگاه روایت: نکات اشتراک و افتراق

حوزه و دانشگاه روش شناسی علوم انسانی
صفحه 141-169
محسن نوغانی؛ اعظم عباچی

8

روش چالمرز در بحث آگاهی: تفکیک در مسائل

حوزه و دانشگاه روش شناسی علوم انسانی
صفحه 171-187
مهدی ذاکری؛ سید مصطفی حسینی

9

هایدگر و مسئله جنسیت، در آثار لوس ایریگاری و ژاک دریدا

حوزه و دانشگاه روش شناسی علوم انسانی
صفحه 189-209
سیده آمنه میرخوشخو؛ سهیلا صادقی فسایی

10

بازخوانی رویکرد شهید صدر در مورد هویت علمی اقتصاد اسلامی

حوزه و دانشگاه روش شناسی علوم انسانی
صفحه 211-234
محمد جواد توکلی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.