نمازی, حسین, لشگری, علیرضا. (773). رابطه توازن اقتصادی، قشربندی و همبستگی در جامعه اسلامی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 4(7), 127-167.
حسین نمازی; علیرضا لشگری. "رابطه توازن اقتصادی، قشربندی و همبستگی در جامعه اسلامی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 4, 7, 773, 127-167.
نمازی, حسین, لشگری, علیرضا. (773). 'رابطه توازن اقتصادی، قشربندی و همبستگی در جامعه اسلامی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 4(7), pp. 127-167.
نمازی, حسین, لشگری, علیرضا. رابطه توازن اقتصادی، قشربندی و همبستگی در جامعه اسلامی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 773; 4(7): 127-167.