امیرمظاهری, امیرمسعود, دانا, لیلا. (773). میزان اثربخشی برنامههای مذهبی شبکه یک تلویزیون جمهوری اسلامی ایران در ایام خاص (ماه مبارک رمضان) با تأکید بر دیدگاه دانشجویان ارشد ارتباطات واحد تهران مرکزی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 4(7), 64-86.
امیرمسعود امیرمظاهری; لیلا دانا. "میزان اثربخشی برنامههای مذهبی شبکه یک تلویزیون جمهوری اسلامی ایران در ایام خاص (ماه مبارک رمضان) با تأکید بر دیدگاه دانشجویان ارشد ارتباطات واحد تهران مرکزی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 4, 7, 773, 64-86.
امیرمظاهری, امیرمسعود, دانا, لیلا. (773). 'میزان اثربخشی برنامههای مذهبی شبکه یک تلویزیون جمهوری اسلامی ایران در ایام خاص (ماه مبارک رمضان) با تأکید بر دیدگاه دانشجویان ارشد ارتباطات واحد تهران مرکزی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 4(7), pp. 64-86.
امیرمظاهری, امیرمسعود, دانا, لیلا. میزان اثربخشی برنامههای مذهبی شبکه یک تلویزیون جمهوری اسلامی ایران در ایام خاص (ماه مبارک رمضان) با تأکید بر دیدگاه دانشجویان ارشد ارتباطات واحد تهران مرکزی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 773; 4(7): 64-86.