امیرمظاهری, امیرمسعود. (1404). آسیب‌شناسی تعاملات ارتباطی سازمان‌های دینی از دیدگاه جامعه‌شناختی (با تأکید بر سازمان مسجد). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 2(4), 165-178.
امیرمسعود امیرمظاهری. "آسیب‌شناسی تعاملات ارتباطی سازمان‌های دینی از دیدگاه جامعه‌شناختی (با تأکید بر سازمان مسجد)". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 2, 4, 1404, 165-178.
امیرمظاهری, امیرمسعود. (1404). 'آسیب‌شناسی تعاملات ارتباطی سازمان‌های دینی از دیدگاه جامعه‌شناختی (با تأکید بر سازمان مسجد)', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 2(4), pp. 165-178.
امیرمظاهری, امیرمسعود. آسیب‌شناسی تعاملات ارتباطی سازمان‌های دینی از دیدگاه جامعه‌شناختی (با تأکید بر سازمان مسجد). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1404; 2(4): 165-178.