عربی, سید هادی, شیخیانی., حمزه. (769). فرهنگ کار و نگرش‌های جوانان (مطالعه موردی شهر قم). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 2(4), 143-164.
سید هادی عربی; حمزه شیخیانی.. "فرهنگ کار و نگرش‌های جوانان (مطالعه موردی شهر قم)". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 2, 4, 769, 143-164.
عربی, سید هادی, شیخیانی., حمزه. (769). 'فرهنگ کار و نگرش‌های جوانان (مطالعه موردی شهر قم)', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 2(4), pp. 143-164.
عربی, سید هادی, شیخیانی., حمزه. فرهنگ کار و نگرش‌های جوانان (مطالعه موردی شهر قم). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 769; 2(4): 143-164.