فولادی, حفیظ الله. (769). دین و دینداری در اندیشه شهید مطهری(ره). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 2(4), 121-141.
حفیظ الله فولادی. "دین و دینداری در اندیشه شهید مطهری(ره)". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 2, 4, 769, 121-141.
فولادی, حفیظ الله. (769). 'دین و دینداری در اندیشه شهید مطهری(ره)', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 2(4), pp. 121-141.
فولادی, حفیظ الله. دین و دینداری در اندیشه شهید مطهری(ره). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 769; 2(4): 121-141.