فولادی, حفیظ الله. (769). انحرافات اجتماعی از دیدگاه شهید مطهری(ره). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1(1), 107-123.
حفیظ الله فولادی. "انحرافات اجتماعی از دیدگاه شهید مطهری(ره)". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1, 1, 769, 107-123.
فولادی, حفیظ الله. (769). 'انحرافات اجتماعی از دیدگاه شهید مطهری(ره)', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1(1), pp. 107-123.
فولادی, حفیظ الله. انحرافات اجتماعی از دیدگاه شهید مطهری(ره). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 769; 1(1): 107-123.