سلیمی, علی. (769). رویکرد کارکردی به دین: تأملی در سنجه‌های دینداری از منظر آموزه‌های اسلامی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1(1), 11-37.
علی سلیمی. "رویکرد کارکردی به دین: تأملی در سنجه‌های دینداری از منظر آموزه‌های اسلامی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1, 1, 769, 11-37.
سلیمی, علی. (769). 'رویکرد کارکردی به دین: تأملی در سنجه‌های دینداری از منظر آموزه‌های اسلامی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1(1), pp. 11-37.
سلیمی, علی. رویکرد کارکردی به دین: تأملی در سنجه‌های دینداری از منظر آموزه‌های اسلامی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 769; 1(1): 11-37.