. (773). تأملی بر چشم‌انداز سازمان در پرتو استعاره‌های قرآنی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 3(5), 147-169.
. "تأملی بر چشم‌انداز سازمان در پرتو استعاره‌های قرآنی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 3, 5, 773, 147-169.
. (773). 'تأملی بر چشم‌انداز سازمان در پرتو استعاره‌های قرآنی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 3(5), pp. 147-169.
. تأملی بر چشم‌انداز سازمان در پرتو استعاره‌های قرآنی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 773; 3(5): 147-169.