. (773). تبیین مقوله‌ها و مفاهیم رفتار شهروندی سازمانی با رویکرد اسلامی ایرانی: فراترکیب. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 3(5), 35-68.
. "تبیین مقوله‌ها و مفاهیم رفتار شهروندی سازمانی با رویکرد اسلامی ایرانی: فراترکیب". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 3, 5, 773, 35-68.
. (773). 'تبیین مقوله‌ها و مفاهیم رفتار شهروندی سازمانی با رویکرد اسلامی ایرانی: فراترکیب', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 3(5), pp. 35-68.
. تبیین مقوله‌ها و مفاهیم رفتار شهروندی سازمانی با رویکرد اسلامی ایرانی: فراترکیب. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 773; 3(5): 35-68.