باقری, فریبرز, کیایی, زهرا, آذربایجانی, مسعود. (1392). تعیین اهداف تغییر رفتار و روان انسان در سخنان امام علی(ع): پژوهشی با روش تحلیل محتوا. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 7(13), 95-118.
فریبرز باقری; زهرا کیایی; مسعود آذربایجانی. "تعیین اهداف تغییر رفتار و روان انسان در سخنان امام علی(ع): پژوهشی با روش تحلیل محتوا". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 7, 13, 1392, 95-118.
باقری, فریبرز, کیایی, زهرا, آذربایجانی, مسعود. (1392). 'تعیین اهداف تغییر رفتار و روان انسان در سخنان امام علی(ع): پژوهشی با روش تحلیل محتوا', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 7(13), pp. 95-118.
باقری, فریبرز, کیایی, زهرا, آذربایجانی, مسعود. تعیین اهداف تغییر رفتار و روان انسان در سخنان امام علی(ع): پژوهشی با روش تحلیل محتوا. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1392; 7(13): 95-118.