فضل‌الهی قمشی, سیف‌اله, ملکی توانا, منصوره. (1392). بررسی رابطه بین «دین‌باوری»، «عزت نفس»و «پیشرفت تحصیلی» دانشجویان. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 7(13), 47-65.
سیف‌اله فضل‌الهی قمشی; منصوره ملکی توانا. "بررسی رابطه بین «دین‌باوری»، «عزت نفس»و «پیشرفت تحصیلی» دانشجویان". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 7, 13, 1392, 47-65.
فضل‌الهی قمشی, سیف‌اله, ملکی توانا, منصوره. (1392). 'بررسی رابطه بین «دین‌باوری»، «عزت نفس»و «پیشرفت تحصیلی» دانشجویان', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 7(13), pp. 47-65.
فضل‌الهی قمشی, سیف‌اله, ملکی توانا, منصوره. بررسی رابطه بین «دین‌باوری»، «عزت نفس»و «پیشرفت تحصیلی» دانشجویان. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1392; 7(13): 47-65.