فقیهی, علی‌نقی, شریفی, فاطمه, پناهی تلخستانی, سعیده. (1393). بررسی نارسایی‌های دیدگاه‌های روان‌شناسی معاصر پیرامون ملاک‌های بهنجاری و نابهنجاری و تبیین این موضوع از دیدگاه اسلامی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 8(14), 105-128.
علی‌نقی فقیهی; فاطمه شریفی; سعیده پناهی تلخستانی. "بررسی نارسایی‌های دیدگاه‌های روان‌شناسی معاصر پیرامون ملاک‌های بهنجاری و نابهنجاری و تبیین این موضوع از دیدگاه اسلامی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 8, 14, 1393, 105-128.
فقیهی, علی‌نقی, شریفی, فاطمه, پناهی تلخستانی, سعیده. (1393). 'بررسی نارسایی‌های دیدگاه‌های روان‌شناسی معاصر پیرامون ملاک‌های بهنجاری و نابهنجاری و تبیین این موضوع از دیدگاه اسلامی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 8(14), pp. 105-128.
فقیهی, علی‌نقی, شریفی, فاطمه, پناهی تلخستانی, سعیده. بررسی نارسایی‌های دیدگاه‌های روان‌شناسی معاصر پیرامون ملاک‌های بهنجاری و نابهنجاری و تبیین این موضوع از دیدگاه اسلامی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1393; 8(14): 105-128.