داوری, محمد, صدیق اورعی, غلامرضا, عبدخدایی, محمدسعید. (1393). «مکانیزم‌های نظارت خداوند بر رفتار انسان» و اثر آن بر «تنظیم رفتار اجتماعی» از دیدگاه قرآن کریم. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 8(14), 55-82.
محمد داوری; غلامرضا صدیق اورعی; محمدسعید عبدخدایی. "«مکانیزم‌های نظارت خداوند بر رفتار انسان» و اثر آن بر «تنظیم رفتار اجتماعی» از دیدگاه قرآن کریم". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 8, 14, 1393, 55-82.
داوری, محمد, صدیق اورعی, غلامرضا, عبدخدایی, محمدسعید. (1393). '«مکانیزم‌های نظارت خداوند بر رفتار انسان» و اثر آن بر «تنظیم رفتار اجتماعی» از دیدگاه قرآن کریم', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 8(14), pp. 55-82.
داوری, محمد, صدیق اورعی, غلامرضا, عبدخدایی, محمدسعید. «مکانیزم‌های نظارت خداوند بر رفتار انسان» و اثر آن بر «تنظیم رفتار اجتماعی» از دیدگاه قرآن کریم. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1393; 8(14): 55-82.