آقابابایی, ناصر, ارجی, اکرم, بلچنیو, آگاتا. (1393). رابطه مدل شخصیتی هگزاکو با جهت‌گیری دینی، و بهزیستی روان‌شناختی و فاعلی در ایران و لهستان. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 8(14), 33-53.
ناصر آقابابایی; اکرم ارجی; آگاتا بلچنیو. "رابطه مدل شخصیتی هگزاکو با جهت‌گیری دینی، و بهزیستی روان‌شناختی و فاعلی در ایران و لهستان". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 8, 14, 1393, 33-53.
آقابابایی, ناصر, ارجی, اکرم, بلچنیو, آگاتا. (1393). 'رابطه مدل شخصیتی هگزاکو با جهت‌گیری دینی، و بهزیستی روان‌شناختی و فاعلی در ایران و لهستان', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 8(14), pp. 33-53.
آقابابایی, ناصر, ارجی, اکرم, بلچنیو, آگاتا. رابطه مدل شخصیتی هگزاکو با جهت‌گیری دینی، و بهزیستی روان‌شناختی و فاعلی در ایران و لهستان. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1393; 8(14): 33-53.