انزلی, عطاالله. (1383). معرفى مجموعه مقالات استیون کتز (سیرى در آثار و آراى بنیان گذار مکتب ساخت گرایى عرفانى). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 10(38), 180-196.
عطاالله انزلی. "معرفى مجموعه مقالات استیون کتز (سیرى در آثار و آراى بنیان گذار مکتب ساخت گرایى عرفانى)". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 10, 38, 1383, 180-196.
انزلی, عطاالله. (1383). 'معرفى مجموعه مقالات استیون کتز (سیرى در آثار و آراى بنیان گذار مکتب ساخت گرایى عرفانى)', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 10(38), pp. 180-196.
انزلی, عطاالله. معرفى مجموعه مقالات استیون کتز (سیرى در آثار و آراى بنیان گذار مکتب ساخت گرایى عرفانى). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1383; 10(38): 180-196.