آلستون, ویلیام, فقیه, حسین. (1383). تجربه دینى. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 10(38), 138-154.
ویلیام آلستون; حسین فقیه. "تجربه دینى". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 10, 38, 1383, 138-154.
آلستون, ویلیام, فقیه, حسین. (1383). 'تجربه دینى', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 10(38), pp. 138-154.
آلستون, ویلیام, فقیه, حسین. تجربه دینى. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1383; 10(38): 138-154.