اصغرپور, داود. (1385). کتاب‌شناسى روش تحقیق و روش‌شناسى علوم انسانى. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 12(48), 154-167.
داود اصغرپور. "کتاب‌شناسى روش تحقیق و روش‌شناسى علوم انسانى". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 12, 48, 1385, 154-167.
اصغرپور, داود. (1385). 'کتاب‌شناسى روش تحقیق و روش‌شناسى علوم انسانى', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 12(48), pp. 154-167.
اصغرپور, داود. کتاب‌شناسى روش تحقیق و روش‌شناسى علوم انسانى. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1385; 12(48): 154-167.