هولینگر, رابرت, قلی پور, حسین. (1385). از وبر تا هابرماس. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 12(48), 63-76.
رابرت هولینگر; حسین قلی پور. "از وبر تا هابرماس". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 12, 48, 1385, 63-76.
هولینگر, رابرت, قلی پور, حسین. (1385). 'از وبر تا هابرماس', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 12(48), pp. 63-76.
هولینگر, رابرت, قلی پور, حسین. از وبر تا هابرماس. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1385; 12(48): 63-76.