کرامت زاده, عبدالمجید. (1385). بررسى تطبیقى ویژگى‌ها و روش‌شناسى‌هاى علوم اجتماعى و علوم طبیعى از دیدگاه پوپر. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 12(48), 28-48.
عبدالمجید کرامت زاده. "بررسى تطبیقى ویژگى‌ها و روش‌شناسى‌هاى علوم اجتماعى و علوم طبیعى از دیدگاه پوپر". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 12, 48, 1385, 28-48.
کرامت زاده, عبدالمجید. (1385). 'بررسى تطبیقى ویژگى‌ها و روش‌شناسى‌هاى علوم اجتماعى و علوم طبیعى از دیدگاه پوپر', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 12(48), pp. 28-48.
کرامت زاده, عبدالمجید. بررسى تطبیقى ویژگى‌ها و روش‌شناسى‌هاى علوم اجتماعى و علوم طبیعى از دیدگاه پوپر. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1385; 12(48): 28-48.