منادی, مرتضی. (1385). روش تحلیل محتواى متن گفتارى و نوشتارى در علوم رفتارى و اجتماعى. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 12(48), 19-27.
مرتضی منادی. "روش تحلیل محتواى متن گفتارى و نوشتارى در علوم رفتارى و اجتماعى". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 12, 48, 1385, 19-27.
منادی, مرتضی. (1385). 'روش تحلیل محتواى متن گفتارى و نوشتارى در علوم رفتارى و اجتماعى', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 12(48), pp. 19-27.
منادی, مرتضی. روش تحلیل محتواى متن گفتارى و نوشتارى در علوم رفتارى و اجتماعى. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1385; 12(48): 19-27.