صادقزاده, .. (1377). مرورى بر مبانى، اصول و شیوه هاى تهذیب اخلاقى از نظر غزالى و فیض. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 4(14-15), 63-73.
. صادقزاده. "مرورى بر مبانى، اصول و شیوه هاى تهذیب اخلاقى از نظر غزالى و فیض". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 4, 14-15, 1377, 63-73.
صادقزاده, .. (1377). 'مرورى بر مبانى، اصول و شیوه هاى تهذیب اخلاقى از نظر غزالى و فیض', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 4(14-15), pp. 63-73.
صادقزاده, .. مرورى بر مبانى، اصول و شیوه هاى تهذیب اخلاقى از نظر غزالى و فیض. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1377; 4(14-15): 63-73.