فولسدال, دگفین, جلیلی, احمدرضا. (1379). هرمنوتیک(1) و روش فرضى ـ قیاسى. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 6(22), 167-200.
دگفین فولسدال; احمدرضا جلیلی. "هرمنوتیک(1) و روش فرضى ـ قیاسى". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 6, 22, 1379, 167-200.
فولسدال, دگفین, جلیلی, احمدرضا. (1379). 'هرمنوتیک(1) و روش فرضى ـ قیاسى', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 6(22), pp. 167-200.
فولسدال, دگفین, جلیلی, احمدرضا. هرمنوتیک(1) و روش فرضى ـ قیاسى. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1379; 6(22): 167-200.