سهرابی, فرامرز. (1380). روان شناسى و دین. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 7(29), 168-178.
فرامرز سهرابی. "روان شناسى و دین". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 7, 29, 1380, 168-178.
سهرابی, فرامرز. (1380). 'روان شناسى و دین', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 7(29), pp. 168-178.
سهرابی, فرامرز. روان شناسى و دین. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1380; 7(29): 168-178.