صادق زاده قمصرى, علیرضا. (1381). «دین» و «تربیت»; رویکردهاى اسلامى و مسیحى. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 8(32), 117-142.
علیرضا صادق زاده قمصرى. "«دین» و «تربیت»; رویکردهاى اسلامى و مسیحى". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 8, 32, 1381, 117-142.
صادق زاده قمصرى, علیرضا. (1381). '«دین» و «تربیت»; رویکردهاى اسلامى و مسیحى', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 8(32), pp. 117-142.
صادق زاده قمصرى, علیرضا. «دین» و «تربیت»; رویکردهاى اسلامى و مسیحى. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1381; 8(32): 117-142.