عطاران, محمد. (1381). نقدى بر کتاب آراى دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانى آن، ج1. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 8(32), 111-116.
محمد عطاران. "نقدى بر کتاب آراى دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانى آن، ج1". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 8, 32, 1381, 111-116.
عطاران, محمد. (1381). 'نقدى بر کتاب آراى دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانى آن، ج1', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 8(32), pp. 111-116.
عطاران, محمد. نقدى بر کتاب آراى دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانى آن، ج1. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1381; 8(32): 111-116.