لارور, برِندِن, معمار صادقى, محمدرضا. (1382). نقش تاریخ در فلسفه ى علم. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 9(34), 141-154.
برِندِن لارور; محمدرضا معمار صادقى. "نقش تاریخ در فلسفه ى علم". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 9, 34, 1382, 141-154.
لارور, برِندِن, معمار صادقى, محمدرضا. (1382). 'نقش تاریخ در فلسفه ى علم', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 9(34), pp. 141-154.
لارور, برِندِن, معمار صادقى, محمدرضا. نقش تاریخ در فلسفه ى علم. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1382; 9(34): 141-154.